Assessorament Fiscal

Close
Lu. a Ju.: 9 a 14 y 15 a 18. Vi.: 9 a 14

Assessorament fiscal

Un equip d'experts brinda un servei d'assessorament fiscal integral a Empreses i Professionals

La nostra labor s’estén a:

– Actualització permanent de totes les novetats i canvis de la norma fiscal, per la seva repercussió en les decisions empresarials i particulars.

– Assessorament tributari integral de societats mercantils, d’empresaris/professionals individuals i d’entitats en atribució de rendes.

– Planificació fiscal de societats mercantils, d’empresaris/professionals individuals i d’entitats en atribució de rendes.

– Planificació tributària de particulars per a l’optimització dels seus costos impositius en herències, donacions en vida i altres transmissions del patrimoni familiar i en impostos sobre la renda i patrimoni.

– Atenció personalitzada i gestió d’Inspeccions tributàries

-Anàlisis i preparació d’al·legacions i recursos de reposició contra liquidacions paral·leles, de Reclamacions Econòmic Administratives i d’altres procediments tributaris (ingressos indeguts, rectificació d’autoliquidacions, suspensions, recuperació de costos d’aval, etc)

– Informes de valoració d’Empreses.

– Redacció dels Comptes Anuals de l’exercici; incloent actes de la Junta General d’Accionistes i la presentació i seguiment, davant el Registre Mercantil.

– En general, en els diferents nivells d’assessorament, atenem en entrevistes personals a totes les sol·licituds i inquietuds que ens transmeten els nostres clients.

– Així mateix podem ajudar-lo en la realització dels següents tràmits:

– Control, valoració, execució i presentació en l’Agència Tributària de tots els impostos que afecten les Empreses, com són:

– Impost de Societats, del qual s’efectua una estimació abans del tancament de l’exercici.

– Control de las devoluciones de IVA o del Impuesto de Sociedades, por parte de la Agencia Tributaria. 

– Declaraciones de Renta y Patrimonio. 

– Declaraciones de Bienes y Derechos en el Extranjero. 

– Herencias, legados, donaciones. 

– Altas y bajas en el Censo de la Agencia Tributaria. 

– Recopilación de datos, confección y presentación de las declaraciones anuales por operaciones superiores a 3.005 €. 

– Preparación, valoración y declaración de las retenciones de capital mobiliario, por intereses o reparto de dividendos. 

Serveis relacionats

Contacta amb nosaltres

Ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible